h1

Oppgåve

april 12, 2010

Me fekk i oppgåve å kommentere innlegga til Kongsberg vgs.

Eg kommenterte Jeanette sin blogg:

«Hei Jeanette 🙂

Vi ved Sogndal vgs har fått i oppgåve å kommentere innlegga dykkar om «informasjonskløfter».

Du har ei fin innleiing, den er konkret og du presenterar det du skal ha i hovuddelen. Problemstillingane dine er bra, men du burde kanskje bestemme deg for ein spesiell problemstilling du vil skriva om?
Du forklarar kort og greit kva ei informasjonskløft er, og du har eit enkelt språk som gjer at teksten er lettleseleg.
Bra start, lykke til! :)»

Reklame
h1

animasjon :)

februar 16, 2010

Eg, Hedda og Siri har laga ein animasjonsfilm på www.goanimate.com. Temaet for filmen var korleis innvandrar vert skeivt framstilt i media og konsekvensane av dette.

Enjoy 🙂

h1

Demokratiutvikling

februar 2, 2010


Problemstilling : Kva rolle har media i demokratiutvikling?

Gjennom det siste tiåret har demokratiet som idé og styreform oppnådd ein nesten udiskutabel plass i det internasjonale samfunn. Å byggje eit velfungerande demokratisk system er ein arbeidskrevjande og  tidskrevjande prosess som krev ei ekte forplikting frå både nasjonale politikarar og det internasjonale samfunn. (http://www.oslocenter.no/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=51&lang=no)

Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn.”
( http://presse.no/Spesial/Skjulte_artikler/VER+VARSAM-PLAKATEN.b7C_wtrY7V9hRzGX8.ips )

Frie medium er ein føresetnad for eit demokratisk samfunn. Ytringsfridommen er ein viktig grunnleggjande menneskerett i eit demokratisk samfunn. Den handlar om både retten til å ytre seg og om retten til å få informasjon.  Pressefridommen gjer ytringsfridommen mogleg. (Asbjørnsen m.fl. 2007, s. 109)

I eit folkestyre er den frie medieutvekslinga og det at folket får velje leiarane sine på frie grunnlag viktige grunnsteinar.  Media vert kanalen for den offentlege debatten.
(Asbjørnsen m.fl. 2007, s. 109)

Alle har rett til meinings- og ytringsfridom. Denne retten omfattar fridom til å hevde meiningar utan innblanding og til å søkje, få og meddele opplysningar og idear gjennom alle meddelingsmiddel og utan omsyn til landegrenser.”
(Artikkel 19 i FNs menneskerettsfråsegn)

h1

Fagdag – media

november 30, 2009

27. november hadde vi fagdag i media. Der skulle vi laga informasjonsfilm. Eg, Janne, Inghild og Therese laga film om ytringsfridom og personvern. I filmen hang Inghild og Janne opp ein plakat med bilde av meg og Therese. Dette gjekk imot retten om personvern, så vi anmeldte saka og fekk mykje peng i erstatning.

Fagdagen var morosam, og vi lærte mykje om korleis ein film skulle lagast 🙂

 

h1

november 9, 2009

Opphavsrett
Opphavsretten gir den som har skapt eit åndsverk både rett til å bestemme
om eit verk skal utnyttas, og i tilfelle korleis det skal utnyttas.
Opphavsretten gir, innanfor visse rammer, opphavsmannen ein einerett til
å utnytte eit åndsverk, og forbyr dermed andre å utnytta dette.
Opphavsmannen vel å la andre fritt få lov til å utnytte verket, eventuelt
at det kan utnyttast på visse måtar og på nærmare angitt vilkår.

Åndsverk

Åndsverk har ingen klar definisjon, men lista fortel kva vi kan regne som eit verk.

Legg merke til uttrykket ”så som”. Dette betyr at denne lista ikkje er fullstendig, og at verk som ikkje kjem inn under eksempla i lista, også kan være beskytta.

Det er verkets utforming som er verna, og det må være eit resultat av en skapande innsats.

Ein god idé er ikkje verna. Det er først når den gode ideen fører til at et verk blir skapt, at det kan bli snakk om opphavsrettslig vern av skaparverket.

Bildelisens
Ein lisens er ein tillating til å gjera ting som man i utgangspunktet ikkje får lov til. Det betyr at med ein lisens så bestemm du kva som er tillate å gjøre med bildet ditt, og under korleis betingelsar. For andres bilde seier ein lisens kva du har lov til å gjøre med bildet. Utan ein lisens er det svært lite andre enn opphavspersonen kan gjera med eit bilde, da opphavspersonen har einerett til å bestemme over det. Det er først 70 år etter opphavspersonens død at eineretten utløpar, og andre kan bruke det utan å spørje opphavspersonen.

Sitatrett
Sitatretten er ein avgrensing av opphavsretten, som gir rett til å sitere frå eit verk som er opphavsrettslig beskytta, utan å innhente samtykke frå rettigheitshavar først. Eit sitat er ein mindre del av et åndsverk eller kunstnarisk prestasjon, gjenteke i ein samanheng. Samanhengen sitatet settes inn i kallast det siterande verket, og dette verket må som utgangspunkt ha sjølvstendig verkshøgde for at sitatet skal være lovlig. Framstillinga her tar utgangspunkt i norsk rett, men som følgje av det nordiske lovsamarbeidet på opphavsrettens område har den relevans også for rettsreglene i dei øvrige nordiske land.

Creative Commons er ein ideell organisasjon, etablert i 2001, som jobbar for å auke antall åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge vidare på. Organisasjonens hovudverk har vært utarbeidinga av ein rekke lisensar som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk, der rettighetshaveren har muligheita for å si frå seg enkelte av de beskyttelsane åndsverksloven gir under bestemte vilkår.

 

h1

test

november 9, 2009

DB

 

 

 

h1

Deloppgåve – kjeldebruk

november 2, 2009

Filmindustrien

297494

«På slutten av 1800-talet var grunnlaget lagt for å kunne produsere film. Fotoutstyret var teknisk forbetra slik at det var mogeleg å ta mange bilete etter kvarandre på kort tid, og da celluloiden vart oppfunnen, hadde ein eit materiale som var sterkt nok til å kunne bli ført gjennom ein projektor» (Asbjørnsen mfl, 2007,  s.142).
Teknikken rundt filmfremvisning ble utviklet av flere forskjellige visuelle oppfinnelser i slutten av 1800-tallet, som for eksempel zoetropen og stillbildekameraet. Den første offisielle filmframvisningen ble utført i Paris i 1895 av brødrene Lumière (Wikipedia: film, 18.10.2009).

Filmindustri er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av film. Industrien tar seg av utvikling, produksjon, markedsføring, og distribusjon av filmer. Industrien er delt opp i forskjellige institusjoner eller bedrifter som tar seg av de ulike oppgavene. Hvor mange institusjoner som er involvert i en filmproduksjon, avgjøres av hvor stort produksjonsapparatet er  (Wikipedia: filmindustri, 29.09.2009).

Det var vanskeleg å gjennomføra dette, fordi det var vanskeleg vita korleis ein skulle skrive kjeldene, og om ein plasserte dei rett.

Sidan eg aldri har skreve ein slik tekst før, syns eg i byrjinga at oppgåva var vanskeleg å forstå.
Mediemøte2 er ei lærebok som vert nytta på skulen, så eg går utifrå at den kun består av fakta.
Det frå http://www.wikipedia.no er meir usikkert.

h1

Informasjonskampanje – Eshowe

september 15, 2009

Den 14. september hadde heile media-klassen infromasjonskampanje for resten av skulen om Eshowe og den internasjonale dagen. Presentasjonen gjekk kjempefint, men det var ikkje så mange av klassane som møtte opp. Me fortalde om Eshowe og den internasjonale dagen, og me viste bileter og to filmar.

Eg, Siri, Janne og Hedda skal ordne alle bileta og filmane til dette Eshowe-prosjektet. Me har funne masse fine bileter, og 2 filmar me brukte i presentasjonen for skulen.

h1

september 1, 2009

IMG_0276_4_

h1

Hello world!

august 31, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!